Deklaracja dostępności
O mieście

Środki na laptopy do nauki zdalnej

W październiku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”. Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Z dofinansowania organy prowadzące szkoły zakupią sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Miasto Limanowa złożyło wniosek o przyznanie grantu na zakup kolejnych laptopów dla naszych szkół podstawowych. W dniu 18 listopada 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, została zamieszczona lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. Wśród beneficjentów jest również Miasto Limanowa, której zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 74 892,24 zł.
Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – pakiet edukacyjny, to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Zakłada utworzenie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół do prowadzenia zajęć w formule zdalnej, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje oraz ciągłe monitorowanie i ewaluowanie nauczania na odległość, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych. Program uzupełnia w sposób komplementarny działania rządowe w zakresie zmian w nauczaniu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Działania wspierające zdalną edukację będą prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Województwa.

Wróć do góry