Deklaracja dostępności
O mieście

Rozwijamy się dzięki e-usługom

Miasto Limanowa bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach.

Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partnerzy projektu: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice

Czas realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu: 1 068 260,40 zł

Dofinansowanie: 899 910,40 zł

Wkład funduszy Europejskich: 100%

Nasze miasto bierze udział w partnerskim projekcie pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt znalazł się na krótkiej liście wniosków, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały największą liczbę punktów w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych przez 5 małopolskich miast – Partnerów projektu: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wadowice. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych. Budżet projektu to ponad milion złotych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy małopolskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Wróć do góry