Deklaracja dostępności
O mieście

Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur

„LACHOWSKO – ORAWSKI FESTIWAL KULTUR”

„LACHOVSKO – ORAVSKÝ KULTURNÝ FESTIVAL”

 

W ramach projektu „Lachowsko- Orawski Festiwal Kultur”, na który miasto uzyskano dofinansowanie w wysokości 55 tys. euro, zrealizowana została budowa muszli koncertowej oraz zorganizowany został festiwal prezentujący dorobek artystyczny kultury polskiej i słowackiej. Nowa MUSZLA KONCERTOWA ma być miejscem spotkań, imprez, koncertów i festynów. Istniejące przyziemia muszli zostały zaadoptowane. Znajdują się tam garderoba oraz pomieszczenia socjalne, a także publiczna toaleta. Oprócz wybudowania nowej muszli koncertowej w ramach dofinansowania zorganizowany został „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” prezentujący dorobek artystyczny z udziałem gości z Dolnego Kubina. Nowa muszla koncertowa stworza możliwość organizowania corocznych  festiwali  oraz jest bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym  i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych itp. 

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do udziału
w „Lachowsko-orawskim Festiwalu Kultur”,
który odbędzie się 8 czerwca 2014 r.
i będzie połączony z otwarciem nowej Muszli Koncertowej
w Parku Miejskim

Cele projektu:
Ogólnym celem projektu, który jest zgodny z celami operacyjnymi Priorytetu 3 Wsparcie Inicjatyw Lokalnych – mikroprojekty – jest umacnianie kontaktów transgranicznych między Miastem Limanowa a Miastem Dolny Kubin poprzez prezentację dorobku artystycznego obu partnerów, tj. Lachów Limanowskich i mieszkańców słowackiej Orawy, promocję regionów i ich kultury.
Cele szczegółowe projektu to poznanie i prezentacja dorobku kulturalnego obydwu miejscowości, zwyczajów i obrzędów ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia kontaktów między młodym pokoleniem poczynając od dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzież i dorosłych; utrwalenie i rozszerzenie polsko-słowackiej transgranicznej współpracy poprzez wspólne uczestnictwo w wszystkich zaplanowanych w projekcie działaniach oraz poprzez tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości – wybudowanie  muszli koncertowej, która stanowić będzie bardzo ważny element infrastruktury wspólnych działań ukierunkowanych na dostęp do kultury szerszej publiczności i  zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów.

Ciele mikroprojektu:
Cieľom projektu, ktorý je v súlade s operačným cieľom Projektu 3 Podpora Lokalnej iniciatívy – mikroprojekty – je umocnenie transhraničného styku medzi Mestom Limanova a Mestom Dolný Kubín cez prezentaciu artistických úspechov obu partnerov jt. limanovských Lachov a občan slovenskej Oravy, promociu regionov a ich kultúry.
Podrobné ciele projektu to poznanie a prezentacia kulturných úspechov obu mest, zvykov a rituálov, najmä kontaktov medzi mladou generaciou počinajúc od jasieľ, zakládnej školy, mládeže a dospelých, vzniknutie a rozšírenie transhraničnej spolupráce vo všetkých planovnaých v projekte druhách podnikania a tiež cez tvorenie zakládu pre nasledné búduce projekty – stavba band shell, ktorá búde dôležitým elementom infraštruktue, spoločných projektov smerujucích k zdostupneňu kultury šírokemu publikum a získanie užšiej väzby medzi regiónmi


Grupy docelowe i wpływ projektu na grupy docelowe.
Projekt jest kierowany do kilku rodzajów grup docelowych, w zależności od planowanych działań:
I MALI ARTYŚCI – grupę docelową stanowić będą dzieci w wieku przedszkolnym zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie granicy,
II WESOŁA SZKOŁA – grupę docelową stanowić będą dzieci w wieku szkolnym (słowackie i polskie)
III MIĘDZYNARODOWE NUTY – grupę docelową stanowić będą uczniowie szkół muzycznych
IV ECHO TROMBITY – grupę docelową stanowić będą członkowie orkiestr dętych oraz zespołów regionalnych.
Podkreślenia wymaga fakt, iż grupą docelową są również mieszkańcy Miasta Limanowa i Dolnego Kubina, którzy będą brać udział w koncercie i działaniach związanych z realizacją projektu. Grupę docelową stanowią ponadto zespoły muzyczne, twórcy i placówki kulturalne.
Projekt w pozytywny sposób będzie wpływał na grupy docelowe: jego realizacja ma przyczynić się do lepszego, wzajemnego poznania dorobku kulturowego obu partnerów, umożliwi nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą, szkołami, przedszkolami, zespołami, twórcami,  stowarzyszeniami i organizacjami kulturalnymi, a także ożywi współpracę i wymianę doświadczeń na poziomie samorządów lokalnych.
Spotkania w Limanowej i w Dolnym Kubinie – przyczynią się do promocji obu miast i pogłębiania obustronnej przyjaźni pomiędzy mieszkańcami.

Cieľové skupiny:
Podľa založeň príjemcami búdu:
I. Malý úmelci – skupina deti  s jasieľ, aj po poľskej aj po slovenskej stránie hranice
II. Veselá škola – skupina deti  so škôl aj slovenských aj poľských
III. Medzinárodná hudba – skupina deti  s hudobných škôl
IV. Echo trombity – skupina členov orchestry a členovia regiónalných skupin
Docieľovou skupinou sú občania Mesta Limanova a Dolný Kubín, ktorý sa búdu zučastňovať v koncertách a podujaťach spojený s projektom. Docieľova skupina to hudobné skupiny, úmelci a kulturné centra. Projekt v pozitivný spôsob búde ovplyvňoval na docieľove skupiný: jeho realizacia ma zapričiniť lepšie, vzajomne poznanie kultury obu partnerov, umožni bezprostredný styk mládeže, škôl, jasiel, spolkov, úmelcov, skupín a kulturných organizacie, a búde podporovať výmenu skusenosti na rôzných urovňách tiež na urovne samovlády. Stretnutia v Limanovej a v Dolnom Kubíne búdu promovať mesta a prehľbiu priateľstvo medzi občanmi.
 

Działania w ramach projektu można podzielić na dwa aspekty: działania infrastrukturalne – budowa muszli koncertowej oraz miękkie – organizacja imprezy „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur”:
1. Prace przygotowawcze związane z organizacją i rozstrzygnięciem przetargu – w pierwszych miesiącach realizacji projektu wnioskodawca przystąpi do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej. Wykonawca robót budowlanych muszli koncertowej  zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu nastąpi zlecenie wykonawstwa robót budowlanych, w wyniku których powstanie nowy obiekt – baza do organizacji cyklicznych festiwali i imprez o zasięgu polsko-słowackim. Nowopowstały obiekt  umożliwi dostęp do kultury szerokiemu gronu odbiorców.
2. Budowa muszli koncertowej – kolejne miesiące realizacji projektu – to prace związane z budową muszli koncertowej. W ich efekcie powstanie obiekt, który będzie tętnił życiem i stanie się centrum imprez muzycznych miasta. Powstała baza służyć będzie realizacji wspólnych z Dolnym Kubinem projektów w sferze szeroko pojętej kultury oraz imprez muzycznych. Informacja o nowopowstałym obiekcie będzie znajdować się na tablicy pamiątkowej i banerach, które zostaną rozwieszone w miejscach ogólnodostępnych i widocznych w parku miejskim. Muszla, będzie miejscem spotkań Kultur polskiej i słowackiej. Oprócz planowanego festiwalu odbywać się tu będą również spotkania mieszkańców obydwóch miejscowości, tj. młodzieży współpracujących ze sobą szkół, uczniów szkół muzycznych, członków stowarzyszeń i zespołów muzycznych, klubów emerytów. Muszla koncertowa nie będzie wykorzystywana komercyjnie. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców zaprzyjaźnionych miast, gdzie będą się odbywały cyklicznie imprezy z udziałem partnera ze Słowacji.
3. Organizacja festiwalu – trzecim, ostatnim działaniem w ramach projektu będzie, we współpracy z Dolnym Kubinem, przygotowanie festiwalu. Z uwagi na udział zagranicznych gości w festiwalu, zaangażowanie partnera jest niezbędne. Festiwal adresowany będzie do szerokiej grupy odbiorców po obu stronach granicy. Wnioskodawca wspólnie z partnerem projektu przygotuje regulamin festiwalu, który zostanie rozesłany do wszystkich zainteresowanych stron. Informacja o projekcie zostanie nagłośniona w mediach lokalnych i na stronach internetowych lokalnych instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przy współpracy z partnerem słowackim opracowany zostanie szczegółowy program festiwalu. Po jego zatwierdzeniu zostaną wydrukowane w wersji dwujęzycznej plakaty i zaproszenia o realizowanym projekcie. Obok nowo wybudowanej muszli koncertowej zostanie postawiona również tablica pamiątkowa, a także rozwieszone zostaną banery reklamowe.

Aktivity uskutočňované v rámci mikroprojektu:
Aktivity v ramci projektu možna podieliť na dva ašpekty – infraštrukturalné – stavba band shell a mäkké – organizacia imprezy „Lachovsko – Oravský Kulturný Festival“
1. pripravovacie práce spojene s organizaciou a rozhodnutím aukcie – v prvých mesiacách realizacie projektu búde pripravená procedúra aukcie. Stavba búde výbrana na ceste neobmedzenej aukcie v suhlase s predpisami Zákona o verejnom obstarávaní. Po výbore zodpovednej firmy búde podpisana zmluva na realizaciu objednania. V jej dôsledku vznikne nový objekt – základ pre regularné slovensko – poľské festivale a imprezy. Tento objekt umožni pristup ku kulture šírokemu publikum.  
2. stavba band shell – následne mesiace realizacie projektu – to práce spojené so stavbou band shell. V jej dôsledku vznikne nový objekt, ktorý búde centrúm hudobných, kulturných imprez mesta. Vzniknuta baza búde služiť realizacie spoločných s Dolným Kubínom projektov v šírokej oblasti kultury a hudobných imprez. Informacia o objekte búde na práporach, ktoré búdu umiestnené v miestách dostupných a v mestským parku, ktorý búde miestom stretnutia Kultury slovenskej a poľskej. Okrem planovaného festivalu búdu sa tiež konať stretnutia občanov obu mest jt. mládeže spoluprácujucích škôl, žiakov hudobných škôl, členov spolkov a hudobných spolkov a dôchodcov. Band shell nebúde komerčne použivana. Búde len pre prospech priateľských mest, kde sa búdu konať ciklické akcie spolu s partenrom so Slovenska.
3. organizacja festivalu – treťom a posledným  podnikaniem v ramci projektu búde, vo spolupráce z Dolnom Kubínom, prípravenie festivalu.  Vzhľadom k tomu, že vo festivalu búdu sa zúčastňovať hostia zo zahraničia, angažovanie partnerom je nútne. Projekt je adresovaný do šírokej skupiny odberateľov po obu stránach hranice. Projekt predpoklada, že docieľovou skupinou sú občania mesta Limanova a Dolný Kubín, ktorý sa búdu zučastňovať v koncertách, festivalách a akciách organizovaných v novom objekte – band shell. Docieľovou skupinou sú okrem toho hudobné spolky, úmelcy a kulturné centra. Partenrí spolu pripravia regulamin festivalu, ktorý búde preslaný k všetkým zainteresovaným. Informacia o projekte búde zdostupnená v lokalných mediach a na web stránkach kulturných inštitucie a tiež k jednotkám teritorialnej samovlády. Spolu s partnerom búde spracovaný podrobný program fastivalu. Po jeho schvalení búde vytlačený v dvujazyčnej verzie plagatov, pozvanok a pamätná doska informujucích o realizacie projektu.

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

WPŁYW TRANSGRANICZNY

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

Wróć do góry