Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod ustawienie miejsc handlowych do sprzedaży zniczy kwiatów

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej w dniach od 29 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Kazimierza Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej

w dniach od 29 października 2020 r. – 2 listopada 2020 r.

Zainteresowani dzierżawą miejsc handlowych (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 13.10.2020 r.
do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.
  2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Własnoręczny podpis oferenta.
  5. Dowód wpłaty w wysokości 400,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004,
    w terminie do 13.10.2020 r.
  6. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy
za 1 stanowisko handlowe (4-5 m2). Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska.
Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie 540,00 zł. brutto za 1 stanowisko. Kwota stawki wywoławczej zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienia minimalne w licytacji 10,00 zł. brutto.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu będą stanowić kaucję, która będzie zaliczona na poczet opłaty należnej za dzierżawę stoiska handlowego.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
w terminie trzech dni od dnia przetargu. Zastrzega się ilość przeznaczonych do dzierżawy miejsc handlowych z uwagi na planowane inwestycje.

Osoby, które przetarg wygrają zobowiązane są w terminie do dnia 23 października 2020 r. do stawienia się w Urzędzie Miasta Limanowa w celu pobrania blankietu wpłaty za wylicytowanie stanowisko handlowe, uregulowania należności oraz podpisania umowy dzierżawy. Do opat wnoszonych po w/w terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

W razie ustalenia pełnomocnika do reprezentowania oferenta na przetargu dodatkowo wymagane jest pisemnie udzielone pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową 17,00 zł. za pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 303 oraz telefonicznie pod nr (018) 337-20-54  wew. 183, 180.

 Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, oraz wyłączenie niektórych miejsc handlowych w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami.

Wróć do góry