Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2017 roku.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 100 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 1 przy ul. Reymonta w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00029564/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek został przeprowadzony 24 sierpnia 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 100 obr. 1 o powierzchni 0,6162 ha, położona jest przy ul. Reymonta w Limanowej. Działka w zachodniej części jest niezabudowana porośnięta trawą, na wschodniej części znajduje się droga o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej z chodnikiem z kostki brukowej oraz fundamentem betonowym po starym przystanku do usunięcia oraz dwie latarnie. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest również wiata przystanku autobusowego, która w momencie zbycia przedmiotowej działki zostanie usunięta na koszt Miasta Limanowa. W południowo zachodniej części znajduje się droga utwardzona. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym w media. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa wA250, energetyczna wysokiego napięcia oraz kanalizacja deszczowa. W południowej części działki zlokalizowana jest sieć energetyczna stanowiąca własność PKP obsługująca linię kolejową. Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej ulicy Reymonta w Limanowej. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka znajduje się w większości w terenach oznaczonych symbolem P/U tereny działalności produkcyjno- usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej. Przy realizacji zabudowy obowiązuje zachowanie przedniej linii zabudowy od drogi oznaczonej symbolem KDD. Dla części terenu położonego w strefie oddziaływania linii kolejowej obowiązuje zachowanie ustaleń dla terenów kolejowych KK.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym po uprzednim usunięciu przez Miasto Limanowa wiaty przystanku autobusowego, zlokalizowanej na przedmiotowej działce.

Cena wywoławcza działki:

Działka 100 (pow.0,6162 ha) niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miasto Limanowa- cena 1 107 000,00 zł

Powyższa cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Wpłata wadium w wysokości 60 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 15 grudnia 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry