Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.08.2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.08.2020 r. w sprawie o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Limanowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III, oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

· o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa uchwały Nr XXIII.153.20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 r., (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004 r. Nr 443 poz. 5084 z późn. zm.) w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwały,

· o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 września 2020r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane
do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami
dot. archiwizacji dokumentów,

2) administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul.Jana Pawła II 9, tel. (18) 3372054, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl,

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.),

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa e-mail: iod@miasto.limanowa.pl

Wróć do góry