Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony

10

10

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o powierzchni 49,50 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 49,50 m2 położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 na okres 3 lat.

Lokal znajduje się na parterze w budynku handlowo- mieszkalnym ul. Rynek 3 w Limanowej, wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika.

            Obecna umowa najmu przedmiotowego lokalu użytkowego zakończy się z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Lokal zostanie wydany najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu go przez poprzedniego najemcę.

            Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za centralne ogrzewanie, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

            Stawka czynszu najmu nie obejmuje opłat za możliwość pozostawienia i lokalizację reklamy, szyldu prowadzonej działalności gospodarczej, której wysokość należy uzgodnić z Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 3 w Limanowej.

            Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

            Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

            Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

            Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 75,00 zł/m2/m-c powierzchni znajdującej się na parterze. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II 9, w sali nr 207 o godz. 1000.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 700,00 zł w terminie do dnia 27 lipca 2020 roku.

            Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 27 lipca 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Wróć do góry