Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zmiany w funkcjonowaniu kuchni szkolnej

Planowane jest wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu kuchni szkolnych. Poniżej przestawiamy zasady i korzyści proponowanych rozwiązań.


1. Posiłki w szkołach i przedszkolach będą przygotowywane w tych samych kuchniach co do tej pory, czyli w każdej szkole i przedszkolu.

2. Przygotowywaniem posiłków zajmować się będą te same osoby, które są zatrudnione obecnie w szkołach i przedszkolach.

3. Posiłki będą przygotowywane w tym samym standardzie co obecnie, z uwzględnieniem tak jak dotychczas indywidualnych wymagań wynikających z zaleceń zdrowotnych.

4. Do 25.06.2020 r. zostaną opracowane jednolite dla szkół i jednolite dla przedszkoli jadłospisy, na okres IX – XII. 2020 r.  na podstawie realizowanych jadłospisów w kuchniach szkolnych i przedszkolnych w miesiącach IX – XII. 2019 r. Jadłospisy zostaną zweryfikowane przez dietetyków i skonsultowane z radami rodziców poszczególnych szkół i przedszkoli.

5. Opracowany będzie regulamin funkcjonowania kuchni, w którym zostanie zapisany sposób kontrolowania przygotowanych posiłków przez Radę Rodziców.

6. Kuchnie będą zarządzane przez dyrektora Limanowskiego Domu Kultury, natomiast jadalnie pozostaną pod zarządem dyrektorów szkół i przedszkoli.

7. W jadalniach, tak jak dotąd opiekę nad dziećmi sprawować będą wychowawcy świetlic.

8. W przypadku, gdy rodzice przewidują nieobecność dziecka w szkole, dokonają zgłoszenia telefonicznego na wskazany numer telefonu, to należność za niewykorzystany obiad zostanie rozliczona w opłacie za miesiąc następny lub w przypadku czerwca, będzie podlegać zwrotowi. Jeżeli natomiast nieobecność dziecka nie będzie zgłoszona w dniu poprzednim, to obiad dla dziecka będzie można odebrać w kuchni w przyniesionej menażce lub jednorazowym opakowaniu.

9. Pracodawcą obecnych pracowników kuchni od 1 sierpnia 2020 r., będzie dyrektor Limanowskiego Domu Kultury, przy czym zmiana pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu Pracy, który gwarantuje pracownikom zachowanie niezmienionego poziomu wynagrodzeń oraz wszystkich nabytych uprawnień. Limanowski Dom Kultury nie wypłaca pracownikom 13 wynagrodzenia lecz wypłacana jest nagroda roczna.

10. Dotychczas rodzice ponosili odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach, w wysokości „wsadu do kotła”.  Jest to kwota 3,50 zł (obiad dwudaniowy) w szkole i 6,00 zł w przedszkolu (trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek). W nowym systemie organizacyjnym przewidujemy zwiększenie ceny posiłków o około 3,10 zł.

11. Z wyżywienia zarówno w szkołach jak i przedszkolach, będą mogli korzystać również nauczyciele, przy zastosowaniu odrębnej kalkulacji cenowej.

12. Limanowskiemu Domowi Kultury nieodpłatnie będą udostępniane pomieszczenia kuchni, z obowiązkiem regulowania opłat za media (woda, gaz, prąd), na podstawie zużycia wskazanego przez podliczniki zamontowane na potrzeby kuchni.

13. Prowadzenie kuchni przez Limanowski Dom Kultury, który posiada osobowość prawną, pozwoli na korzystanie z wyżywienia przez innych pracowników szkoły. Kuchnie te będą mogły również sprzedawać posiłki na zewnątrz w formie cateringu.
Nie będzie możliwości spożywania posiłku na terenie szkoły, czy przedszkola przez osoby z zewnątrz.

14. Uczniowie i dzieci przedszkolne, których dochód netto na osobę w rodzinie (bez świadczenia 500+), nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), a więc obecnie kwoty 792 zł,  tak jak dotychczas korzystać będą z dofinansowania obiadu z programu „Posiłek w szkole i w domu”, po złożeniu wniosku  do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia/dziecka. Obiad dla tych uczniów i dzieci będzie bezpłatny, gdyż będzie opłacany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Taki sposób funkcjonowania kuchni spowoduje, że na każdy posiłek dla dziecka korzystającego z programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymamy dopłatę z budżetu państwa nie 3,50 zł jak dotychczas, lecz pełny koszt czyli 6,60 zł.

15. W celu złagodzenia skutków podwyżki odpłatności za wyżywienie dla rodzin niekwalifikujących się do programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli rodzin osiągających dochód netto (bez świadczenia 500+) powyżej kwoty 792 zł, jest możliwość przyjęcia  programu osłonowego. Program ten został już przedstawiony Radzie Miasta Limanowa.

Program osłonowy zakłada dofinansowanie obiadów dla uczniów i dzieci przedszkolnych, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Dofinansowanie to byłoby uzależnione od wielkości dochodu netto na członka rodziny, bez wliczania do tego dochodu świadczenia 500+ .

I tak dofinansowanie w zależności od dochodu byłoby na następującym poziomie:

– dofinansowanie w wysokości 35 %  uczniom/dzieciom z rodzin, w których dochód netto na członka rodziny (bez 500+) nie przekracza kwoty 1056 zł

• koszt jednego obiadu dwudaniowego w szkole wyniesie wówczas 4,26 zł, czyli na miesiąc 20 dni  x 4,26zł = 85,80 zł
• koszt za jeden dzień żywienia  trzy posiłki), w przedszkolu wyniesie wówczas 5,92zł, czyli na miesiąc 20 dni x 5,92 zł = 118,30 zł

– dofinansowanie w wysokości 20% uczniom/dzieciom z rodzin, w których dochód netto na członka rodziny (bez 500+) nie przekracza kwoty 1320 zł

• koszt jednego obiadu dwudaniowego w szkole wyniesie wówczas 5,28 zł, czyli na miesiąc 20 dni x 5,28zł = 105,60 zł
• koszt za jeden dzień żywienia (trzy posiłki) w przedszkolu wyniesie wówczas 7,28 zł, czyli na miesiąc 20 dni x 7,28 zł = 145,60 zł

– rodzice uczniów/dzieci  z rodzin, w których dochód  netto na osobę członka rodziny (bez świadczenia 500+) jest większy niż 1320,00  zł, płaciliby pełną odpłatność

• koszt jednego obiadu dwudaniowego w szkole wyniesie wówczas 6,60 zł, czyli na miesiąc 20 dni x 6,60 zł = 132,00 zł
• koszt za jeden dzień żywienia  trzy posiłki) w przedszkolu wyniesie wówczas 9,10 zł, czyli na miesiąc 20 dni x 9,10 zł = 181,00 zł

Jest to wzrost opłaty za wyżywienie, lecz przy braku dofinansowania, gdy rodzice na ucznia razem z 500+ mają do dyspozycji na miesiąc 1820 zł netto, to zapłacenie za obiady za cały miesiąc dla ucznia 132 zł, a dla dziecka w przedszkolu 181 zł nie zrujnuje rodziny.

Ceny te będą znacznie mniejsze niż w otwartej gastronomii. Dla porównania jedno danie, na wynos to kosztuje około 12 zł do 14 zł.  A w proponowanym przez miasto systemie dwudaniowym obiad dla ucznia, kosztuje około 6,60 zł.

Taki sposób zorganizowania funkcjonowania kuchni pozwoli na:

• utrzymanie dobrej jakości posiłków, przygotowywanych przez te same osoby,
• pełną kontrolę nad jakością posiłków dla dzieci również przez rodziców,
• uzyskanie wyższego dofinansowania na posiłki z programu „Posiłek w szkole i w domu”,
• zapewnienie pracy pracownikom kuchni na niepogorszonych warunkach,
• swobodne korzystanie z posiłków przez nauczycieli,
• możliwość zakupów obiadów na zewnątrz przez każdego,
• możliwość dostarczania obiadów do jednostki SENIOR WIGOR lub innych jednostek,
• oszczędności w budżecie miasta około 1 miliona złotych.

Wróć do góry