Deklaracja dostępności
O mieście

Wybory prezydenckie – głosowanie korespondencyjne

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.


W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1)    nazwisko i imię (imiona);
2)    imię ojca;
3)    datę urodzenia;
4)    numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5)    wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6)    wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Poniżej załączamy szczegółową informację o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania, sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz wniosek do pobrania.

Pliki do pobrania

Wróć do góry