Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Miasta

Rada Miasta Limanowa udzieliła Burmistrzowi Władysławowi Biedzie absolutorium i wotum zaufania. Głosowania te wiążą się z odpowiedzialnością, jaką ponosi burmistrz z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej miasta za miniony rok.


Po zaprezentowaniu Raportu o stanie miasta za 2019 r., który zawiera dane statystyczne oraz informacje o realizowanych przez Burmistrza i Urząd Miasta zadaniach w 2019 r., odbyła się ponad dwugodzinna debata nad Raportem. W swoim wystąpieniu Burmistrz stwierdził, że to był dobry rok dla miasta. Był to kolejny rok rozwoju z blisko 23 mln zł. na inwestycje: budowy i przebudowy dróg, rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudowy oświetlenia, rewitalizacji miasta tj. rewitalizacji parku, rewitalizacji rynku, budowy parkingu, budowy miejskiej biblioteki i przebudowy Limanowskiego Domu Kultury, budowy placu dla transportu miejskiego. Podczas debaty nie zabrakło pytań, jakie zadawali radni oraz mieszkańcy, wyrażając opinie o sytuacji miasta; ostatecznie radni, udzielili Burmistrzowi wotum zaufania 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 wstrzymujących się.


W części absolutoryjnej sesji, po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r., opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rewizyjnej radni udzielili Burmistrzowi absolutorium 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 wstrzymujących się.


Burmistrz podziękował radnym Rady Miasta za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium.

Wróć do góry