Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Powszechny Spis Rolny – nabór na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta Limanowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Mieście Limanowa w powszechnym spisie rolnym w 2020r. (PSR 2020).

 

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Miasta Limanowa, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa oraz opublikowane na stronach internetowych Miasta Limanowa i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

1)      być pełnoletni,

2)      zamieszkiwać na terenie Miasta Limanowa,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

5)      nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt .5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Mieście Limanowa odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miasta Limanowa, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 (formularz zgłoszenia do pobrania).
 4. Dodatkowych informacji udziela Marek Matras – tel. 18 33 72 054 wew. 143.

Zgłoszenia są przyjmowane na Dzienniku Podawczym, w Urzędzie Miasta Limanowa. Przy zgłaszaniu się kandydatów na rachmistrzów terenowych ważna jest kolejność zgłoszeń, ponieważ będzie to miało znaczenie przy wyborze na rachmistrza w sytuacji tej samej liczby punktów, którą kandydaci uzyskają w teście po szkoleniu.

Ważne informacje dla składających oferty:

 1. Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Miasta Limanowa wynosi 1.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Termin szkolenia w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależna od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach, łącząc się ze sprzętu własnego.
 3. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
 4. a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
 5. b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
 6. c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
 7. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza, zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Miasta Limanowa informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
 11. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.

UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatem, który uzyska najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

Więcej szczegółów na stronie spisrolny.gov.pl. 

Pliki do pobrania

Wróć do góry