Deklaracja dostępności
O mieście

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:


1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c. w sprawie nadania imienia i zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
d. w sprawie zmiany Statutu Limanowskiego Domu Kultury
e. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej pow. 136,40 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3
f. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 12 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3
g. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Limanowa
7. Przedstawienie Radzie Miasta Limanowa raportu o stanie miasta za 2019 r.
8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
12. Inicjatywy uchwałodawcze.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta JuszkiewiczInformujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry