Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obręb 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 872/4 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie ewid. nr 7 bezpośrednio przy ul. Podhalańskiej i Marsów w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00021351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

            Działka nr 872/4 obr. 7 o powierzchni 0,0784 ha, położona jest bezpośrednio przy ul. Podhalańskiej i Marsów w Limanowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi oraz w jej pobliżu znajdują się sieci wodociągu, kanalizacji, gazu i energetyczna. Działka graniczy ze stacją trafo. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się w większości w terenach oznaczonych symbolem MN/U- tereny koncentracji różnych form rodzinnego budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych oraz częściowo w terenach istniejących linii energetycznych WN 110 kV ze strefą ochrony elektromagnetycznej promieniowania. Działka 872/4 znajduje się częściowo w terenach zagrożonych ruchami masowymi.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki 872/4 (pow.0,0784 ha) niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa- wynosi 50 430,00 zł

Powyższa cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku.

Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 26 czerwca 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

            Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 165, 164.

            Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry