Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7 i 437/8 obr 3 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

 Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Limanowej o nr 759, 890 obręb 7 na Osiedlu Marsa objętych księgami wieczystymi nr NS1L/00021441/3, NS1L/00021351/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz 437/8 obręb 3 objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030342/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Miasta Limanowa, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

            Działka o nr 759 położona jest przy ulicy Marsów w Limanowej posiada możliwość podłączenia do wodociągu, gazu, kanalizacji i sieci energetycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr 759 leży w terenach koncentracji różnych form rodzinnego budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych, symbol- MN/U. Działka znajduje się w terenach zagrożonych ruchami masowymi.

            Działka o nr 890 położona jest przy ulicy Marsów w Limanowej posiada możliwość podłączenia do wody, gazu i sieci energetycznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o nr 890 leży w większości w terenach koncentracji różnych form rodzinnego budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych, symbol- MN/U oraz w niewielkiej części w terenach istniejącej linii energetycznej WN 110 KV ze strefą ochronną od elektromagnetycznego promieniowania. Działka znajduje się w terenach zagrożonych ruchami masowymi.

            Działka o nr 437/8 położona jest przy ul. Willowej w Limanowej przebiega przez nią sieć kanalizacji sanitarnej w pobliżu znajduje się wodociąg, sieć energetyczna i gazowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o numerze 437/8 znajduje się terenie objętym ochroną konserwatorską istniejących dwóch willi z dopuszczeniem dalszej realizacji zabudowy jednorodzinnej o niskich gabarytach symbol- ZN/MN/kz (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga w dachu.

Działki będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Ceny wywoławcze poszczególnych działek wynoszą:

  1. Działka nr 759 obręb 7 o pow. 0,0626 ha- 61 100,00 zł,
  2. Działka nr 890 obręb 7 o pow. 0,0577 ha- 45 100,00 zł,
  3. Działka nr 437/8 obręb 3 o pow. 0,0627 ha- 48 800,00 zł.

Do powyższych cen wywoławczych w/w działek został doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wpłata wadium w wysokości 4 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu jednej działki. Na dowodzie wpłaty- przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 30 czerwca 2017 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

            Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

            Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

            Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

            Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry