Deklaracja dostępności
O mieście

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
6.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
 b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
 c.    w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 d.    w sprawie zmiany stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zrządzającym jest Miasto Limanowa
 e.    w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19
 f.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Limanowa a Skarbem Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 g.    w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
 h.    w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Limanowej
7.    Inicjatywy uchwałodawcze.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.     Wolne wnioski.
10.     Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry