Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

COVID-19. Limanowa wspiera przedsiębiorców

W trosce o dobro naszych mieszkańców i przedsiębiorców Burmistrz Miasta Limanowa podjął kroki wprowadzające pakiet rozwiązań pomocowych.

Szanowni Państwo,

w związku z powstałymi utrudnieniami w działalności gospodarczej bądź brakiem możliwości jej prowadzenia przygotowany został pakiet uchwał Rady Miasta w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Przygotowane są następujące projekty uchwał:


1. w sprawie:  określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19

2. w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

3. w sprawie zmiany stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa

Proponowane projekty uchwał  dają możliwość zastosowania odroczeń w zapłacie zobowiązań podatkowych i odroczeń w opłatach czynszów, a to będzie korzystne dla podmiotów gospodarczych z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej. Natomiast kwestie ewentualnych umorzeń bądź zwolnień będą rozpatrywane indywidualnie i muszą być skorelowane z pomocą Rządu.  Tak więc odroczenie spłat da nam wszystkim czas do podjęcia przemyślanych i jak najlepszych decyzji. 
Z  uwagą śledzimy  rozwój sytuacji tak w zakresie powstrzymywania funkcjonowania gospodarki jak i w zakresie oferty  wsparcia finansowego z programów rządowych o czym będziemy Państwo na bieżąco informować

Ponadto w związku z tym, że zawieszone jest funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przedkładamy projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Po podjęciu przez Radę Miasta tej uchwały możliwe będzie zwolnienie rodziców lub opiekunów prawnych z części opłaty za pobyt dziecka w żłobku w okresie zawieszenia jego  funkcjonowania.

                                                                                              /-/ Władysław Bieda
                                                                                          Burmistrz Miasta Limanowa

Wróć do góry