Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 16:30.


Porządek obrad:


1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok,
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040,
c. w sprawie zmiany Statutu  Limanowskiego Domu Kultury,
d. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023,
e. w sprawie zmiany uchwały nr LX.386.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej,
f. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
g. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa,
h. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa,
i. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa,
j. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2019 r. oraz:
– sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019”,
– sprawozdanie z realizacji „Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w zakresie powierzonym do realizacji MOPS.
7. Inicjatywy uchwałodawcze.
8. Pisma, które wpłynęły do Rady Miasta.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry