Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:


1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
d. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023
e. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
f. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
g. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
h. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary
i. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.382.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8.11.2017 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – zmienione uchwałą Rady Miasta Limanowa nr LXI.397.2017 z dnia 30.11.2017 r.
j. w sprawie zmiany uchwały nr LV.362.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych
k. w sprawie zmiany uchwały nr LXIX.444.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Limanowa na lata 2018-2022
l. w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej i pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa
m. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Miasta Limanowa na działkę stanowiącą własność osób fizycznych
n. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
o. w sprawie zmiany Statutu  Limanowskiego Domu Kultury
9. Zatwierdzenie przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry