Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Propozycja zmiany w funkcjonowaniu kuchni szkolnych

W przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych w prowadzeniu kuchni szkolnych, ich funkcjonowanie będzie się przedstawiało w następujący sposób:


1. Posiłki  w szkołach i przedszkolach będą przygotowywane w tych samych kuchniach co do tej pory, czyli w każdej szkole i przedszkolu.
2. Przygotowywaniem posiłków zajmować się będą te same osoby, które są zatrudnione obecnie w szkołach i przedszkolach.
3. Posiłki będą przygotowywane w tym samym standardzie co obecnie.
4. Zmieniłby się pracodawca dla pracowników kuchni – będzie to Limanowski Dom Kultury.
5. Dotychczas rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie uczniów i dzieci w przedszkolach w wysokości „wsadu do kotła”. Jest to kwota 3,50 zł (obiad dwudaniowy) w szkole i 6,00 zł w przedszkolu (trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek).
Z wyżywienia mogą również korzystać nauczyciele, z tym, że ich odpłatność obejmuje oprócz „wsadu do kotła” również koszty przygotowania posiłku tj. wynagrodzenia pracowników kuchni, energię elektryczną, gaz, wodę. Obecnie odpłatność nauczyciela za obiad wynosi 6,00 zł. Na kwotę ta składa się „wsad do kotła” w kwocie 3,50 zł. oraz koszty przygotowania obiadu 2,50 zł.
Odpłatność rodziców jak również odpłatność nauczycieli ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Limanowski Dom Kultury pomieszczenia kuchni będzie miał udostępnione bezpłatnie, będzie tylko zobowiązany do regulowania opłat za media  na podstawie zużycia wskazanego przez podliczniki zamontowane na potrzeby kuchni.
7. Prowadzenie kuchni  przez Limanowski Dom Kultury – posiadający osobowość prawną – pozwoli na korzystanie  z wyżywienia przez innych pracowników szkoły, jak również kuchnie te będą mogły sprzedawać posiłki na zewnątrz w formie cateringu.
Nie będzie możliwości spożywania posiłku na terenie szkoły czy przedszkola przez osoby z zewnątrz.
8. Odpłatność dla rodziców będzie obejmowała tak jak w przypadku nauczycieli  również koszty przygotowania posiłku  – planowana kwota obiadu dwudaniowego 6,70 zł.
9. Uczniowie i dzieci , których dochód  netto na osobę w rodzinie bez świadczenia 500+  nie przekracza 150% kryterium dochodowego  określonego  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1507 ze zm.)  a więc kwoty 792 zł tak jak dotychczas będą korzystać  z dofinansowania do obiadu  z programu „Posiłek w szkole i w domu” po złożeniu wniosku  do Ośrodka Pomocy Społecznej  właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia/dziecka. Obiad dla uczniów i dzieci z tych rodzin będzie opłacany przez MOPS.

W celu złagodzenia skutków podwyżki odpłatności za wyżywienia  dla rodzin niekwalifikujących się do programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli rodzin osiągających dochód netto bez świadczenia 500+ powyżej kwoty 792 zł. na osobę w rodzinie, Burmistrz Miasta zaproponował Radzie Miasta przyjęcie  programu osłonowego.

Program ten zakłada  dofinansowanie  do obiadów  dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa , uczęszczających do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w zależności od wysokości dochodu  na osobę w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie to dochód netto również bez świadczenia 500+.

Dofinansowanie przysługiwać będzie:

– w wysokości 35 %  – uczniom/dzieciom z rodzin których dochód netto na osobę w rodzinie (również bez świadczenia 500+) przekracza 150% kryterium dochodowego określonego  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a więc kwotę 792 zł a nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tj. kwoty 1056 zł na osobę w rodzinie bez świadczenia 500+.

 w wysokości 20% – uczniom/dzieciom z rodzin, których dochód netto na osobę w rodzinie (bez świadczenia 500+) przekracza 200% kryterium dochodowego określonego  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a więc kwotę 1056,00 zł, a nie przekracza 250% kwoty  kryterium dochodowego określonego  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tj. kwoty 1.320,00 zł na osobę  w rodzinie bez świadczenia 500+.

– rodzice uczniów/dzieci  w rodzinach których dochód  netto na osobę w rodzinie (bez świadczenia 500+) przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a więc kwotę 1320,00  zł  na osobę w rodzinie bez świadczenia 500+,  ponosiliby odpłatność bez dofinansowania.

Tak jak dotychczas będzie obowiązywał odpis  w przypadku nieobecności dziecka w szkole, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności w dniu poprzedzającym nieobecność. Rodzic , który nie zgłosi nieobecności dziecka w dniu poprzednim , będzie mógł odebrać obiad , który będzie czekał w kuchni szkolnej lub przedszkolnej.

Program ma na celu złagodzenie skutków zmian w stosunku do rodzin, których najbardziej dotknęłyby zmiany w odpłatnościach, a więc rodzin o  niskich dochodach.


Zastępca Burmistrza Miasta
mgr Wacław Zoń

Wróć do góry