Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa
d. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Limanowa nr XIX.116.19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Miasta Limanowa
e. w sprawie zmiany uchwały nr XX.125.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Limanowa
f. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do zawarcia porozumienia z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej co do przekazania zarządzania Cmentarzem Parafialnym przy ul. Szwedzkiej w Limanowej
g. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
h. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
i. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych  kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa
j. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu biurowego położonego przy ulicy M. B. Bolesnej 10A w Limanowej
k. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 35 w Limanowej
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.


Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Wróć do góry