Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.01.2020r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w dniu 20 marca 2014 roku na wniosek Pana Stanisława Tomaszka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomaszek Stanisław, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanego do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Limanowa, dnia 10.01.2020

Nasz znak: ZP.6220.7.2014

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA Limanowa

z dnia 10 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust.1, art.34, art. 35 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 20 marca 2014 roku na wniosek Pana Stanisława Tomaszka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomaszek Stanisław wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanego do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Po przedłożeniu przez inwestora nowego raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia – ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Limanowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym, z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 pok. Nr 305 w godzinach pracy urzędu i możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 20.01.2020 roku do 18.02. 2020 roku, w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 pok. nr 305 w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podaje się także do publicznej wiadomości, iż w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, w dniu 6 lutego 2020 roku o godz.1700 w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej przy ul. Piłsudskiego 91.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa w siedzibie Urzędu Miasta

– na tablicy ogłoszeń Osiedla Sowliny

Wróć do góry