Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

KARTA MIESZKAŃCA

Wnioski o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca (LKM) można składać od 4 marca 2020 roku.

  Program LKM ma na celu:
1)    poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Limanowej;
2)    zwiększenie dla mieszkańców dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej;
3)    wprowadzenie preferencyjnych warunków korzystania ze strefy płatnego parkowania;
4)    umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
5)    poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców;
6)    kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.
1.    Program jest elementem polityki społecznej Miasta Limanowa oraz wzmocnieniem promocji w celu zachęcenia osób spoza miasta do osiedlania się na terenie miasta  Limanowa.
2.   Karta jest kartą imienną, identyfikującą wyłącznie osobę, której została wydana, a także określającą tę osobę jako mieszkańca  Miasta Limanowa.

Zasady wydawania LKM
1.  Do otrzymania LKM uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Limanowa, który:
1)  rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz w swoim zeznaniu podatkowym    deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Limanowa;
2)  jest niepracującym współmałżonkiem osoby, o której mowa w pkt. 1;
3)  otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2.  Osobom wskazanym w ust. 1 LKM wydawana jest na podstawie wniosku.
3.  Do otrzymania LKM uprawnieni są również następujący członkowie rodziny osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkujący pod tym samym adresem, będący w tym samym gospodarstwie domowym, nieuzyskujący dochodów:
1)  niepracujący współmałżonek;
2)  dzieci do ukończenia 18 roku życia, kontynuujący naukę do 25 roku życia;
3)  osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.
4.  Dane osób wskazanych w ust. 3 podawane są we wniosku składanym przez osobę wskazaną w ust. 1.
5. Wnioski o wydanie LKM oraz dystrybucja LKM prowadzona jest w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, w godzinach urzędowania. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa. Do wniosku należy dołączyć aktualne fotografie osób objętych wnioskiem – (fotografie w formacie takim jaki jest wymagany do wydania dowodu osobistego). Osoby pełnoletnie (dzieci) nie będące już  na utrzymaniu rodziców osiągające dochody i rozliczające podatek  dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego składają indywidualny wniosek o wydanie LKM. Wniosek dostępny w Urzędzie Miasta Limanowa, można go również pobrać ze strony internetowej www.miasto.limanowa.pl zakładka Miasto – LKM
.
6.  Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:
1)  dokument tożsamości;
2)  pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni (2019r.), poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Limanowej (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
3)  W sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Limanowa i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wniosek o LKM może zostać złożony dopiero w następnym roku, po przedłożeniu przez wnioskodawcę zeznania PIT;
4)  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument);
5)  w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – decyzję o przyznanym zasiłku stałym  wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;
6)   w przypadku osób niepełnosprawnych  – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
7.   LKM wydawana jest bezpłatnie na okres do 31 grudnia  2023 r .
8.  Okres ważności LKM nie jest tożsamy z okresem na jaki została wydana. Utrata uprawnień do posiadania LKM po jej wydaniu może nastąpić po utraceniu warunków otrzymania LKM i powoduje jej nieważność niezależnie od okresu na który została wydana.
9.  Organizator Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do LKM w trakcie trwania ważności karty.
10.  W przypadku zmiany danych osobowych, duplikat LKM będzie wydawany bezpłatnie.
11.  W przypadku zniszczenia lub utraty karty, wprowadza się opłatę w wysokości 10 zł za wydanie duplikatu LKM, którą należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora Programu nr 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002                                                  
12.  Warunkiem wydania nowej LKM będzie zwrot karty uszkodzonej lub pisemne oświadczenie o niemożności zwrócenia karty.
13.  LKM wydawana będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie do 14 dni.
14.  Odbiór LKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa.
15.  Odbiór LKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę – rodzica lub opiekuna prawnego.

Zasady użytkowania LKM
1.  LKM wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i powinna być użytkowana przez osobę, której została przyznana. Nie może być udostępniana innym osobom nieuprawnionym.
2.  Użytkownik LKM może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu.
3.  Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Programu.
4.  W razie wątpliwości co do tożsamości osoby okazującej LKM przedstawiciele Partnerów Programu mają prawo żądać od Użytkownika LKM okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5.  W przypadku posługiwania się LKM przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać LKM. Wówczas LKM zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu.
6.  Użytkownik LKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o każdorazowym:
1)  zagubieniu LKM;
2)  utraty uprawnień do posiadania LKM;
3)  trudności technicznych z odczytaniem LKM.
7.  Organizator Programu unieważnia/blokuje LKM w sytuacji:
1)  utraty uprawnień do posiadania LKM;
2)  stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z LKM przez osoby nieuprawnione;
3)  nieprzestrzegania przez użytkownika LKM postanowień niniejszego Regulaminu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników LKM w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, NIP: 737-10-04-591.
2.  Miasto Limanowa jest uprawniona do powierzania, przetwarzania danych osobowych Użytkownika LKM osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3.  Miasto Limanowa zapewni Użytkownikowi LKM dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
4.  Podanie przez Użytkownika LKM danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Użytkownika LKM i tym samym uprawnia Miasto Limanowa do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika LKM.
5.  Miasto Limanowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika LKM, w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik LKM jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

Informacje  dotyczące wydawania Limanowskiej Karty Mieszkańca można uzyskać:

– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach urzedowania Urzędu Miasta Limanowa.
– dzwoniąc pod nr telefonu: (18) 337 20 54  wewnętrzny 151 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa.


Limanowska Karta Mieszkańca na dzień dzisiejszy uprawnia mieszkańców  do ulg :
– za parkowanie w strefie płatnego parkowania  
– do ulg przy opłatach za dzierżawę miejsca pod groby, wnoszonych w związku z pochówkiem na cmentarzu komunalnym w Limanowej.

O innych podmiotach, w których będzie miała zastosowanie LKM będziemy informować po ich przystąpieniu do programu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry