Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2019 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 24 października 2019 roku wydał decyzję, w której orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przerób kosmetyków zawierających detergenty – Recykling Mydła” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 877/6 obr. ew. 5 w Limanowej w wynajętej części budynku usługowego przy ul. Jabłonieckiej w Limanowej.

Limanowa, dnia 30.10.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.10.2019 roku wydał decyzję, w której orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przerób kosmetyków zawierających detergenty – Recykling Mydła” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 877/6 obr. ew. 5 w Limanowej w wynajętej części budynku usługowego przy ul. Jabłonieckiej w Limanowej.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 305, w godzinach pracy Urzędu- w terminie od 7.11.2019 roku do 28.11.2019 roku.

Wróć do góry