Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Limanowa Nr: LXVIII.433.2018 z dnia 23 marca 2018 r., LXXIII.462.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i LXXV.474.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 305.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 207 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. (18) 3372054, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9, 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa:

e-mail: iod@miasto.limanowa.pl

Wróć do góry