Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 33/19 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działki 33/19 obr 7 m. Limanowa

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Zygmunta Augusta i wjazdu na osiedle Zygmunta Augusta oznaczonej jako działka ewid. nr 33/19 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00027609/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka ewidencyjna nr 33/19 obręb 7 o powierzchni 0,0770 ha, położona jest przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej. Działka znajduje się w większości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych symbol MN/U oraz w niewielkiej części w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną symbol MW i częściowo w terenach dróg- ulic, zbiorczych, klasy Z, symbol KDZ(20). Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery L. W przypadku budowy konieczne będzie uporządkowanie infrastruktury technicznej na terenie przedmiotowej działki. Do działki zostanie zapewniony dojazd do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu przechodu po istniejącym zjeździe na działce ewid. nr 33/20 obr 7 m. Limanowa. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna podziemna i sieć wodociągowa. Na przedmiotowej działce znajduje się urządzony zjazd z kostki betonowej do nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce ewid. nr 45 obr 7 m. Limanowa.

W dziale III prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr NS1L/00027609/1 figuruje wpis dotyczący „służebności gruntowej przejazdu, przechodu szlakiem szerokości 3 m oznaczony linią przerywaną koloru czerwonego przez działkę nr 33/5 obj. KW. 27609- na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 33/4 obj. KW. 40099, zmiana: służebności gruntowej przebiega przez działkę ew. 33/5 (powstała z podz. Dz. 33/3)” oraz „nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu, przechodu istniejącą na gruncie drogą asfaltową o szerokości 3,5 metra po działce ew. 33/5 w obr. 7 w sposób jak oznaczono na mapie ewid. linią czerwoną przerywaną i pkt. A,B,C,D,E,F na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ew. 33/6 obj. KW 50251”.

Powyższe służebności nie dotyczą działki 33/19 obr 7 m. Limanowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Wraz ze sprzedażą przedmiotowej działki zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu do drogi publicznej po istniejącym zjeździe na działce ewid. nr 33/20 obr 7 m. Limanowa.

Cena wywoławcza nieruchomości, działki 33/19 o powierzchni 0,0770 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 184 500,00 zł (cena zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł w terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku.

Wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 28 stycznia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry