Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.10.2018 roku wydał decyzję, w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu oraz przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej bazy MZGKiM znajdującej się na działce nr ew. 134 obr. ew. 3 przy ul. Rzecznej w Limanowej (w związku z zamiarem zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów).

Limanowa, dnia 11.10.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.10.2018 roku wydał decyzję, w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów złomu oraz przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie istniejącej bazy MZGKiM znajdującej się na działce nr ew. 134 obr. ew. 3  przy ul. Rzecznej w Limanowej (w związku z zamiarem zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów).

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36, w godzinach pracy Urzędu- w terminie od 12.10.2018 do 12.11.2018.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia  poprzez obwieszczenie.

Wróć do góry