Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr LXXIII.463.2018 z dnia 29.06.2018 roku.

Limanowa, dnia   11.10.2018 roku 

       OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art. 43  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.   poz. 1405  )   Burmistrz  Miasta Limanowa  informuje   wszystkich zainteresowanych  o przyjęciu  dokumentu  polegającego  na zmianie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa”   zatwierdzonej  uchwałą  Rady Miasta Limanowa  Nr  LXXIII.463.2018  z dnia 29.06.2018 roku .

Z treścią w/w  dokumentu   oraz  z  uzasadnieniem  o którym  mowa w art. 42 pkt 2  i podsumowaniem   o  którym mowa  w art. 55 ust. 3   ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.   poz. 1405  )  można zapoznać się w Wydziale  Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości  i Ochrony Środowiska   Urzędu Miasta Limanowa ,  34- 600 Limanowa ul. Jana Pawła II 9 , pok. nr 36,  w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie  w  Biuletynie  Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Limanowa , na stronie  internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach  i  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9  w Limanowej.

 

Wróć do góry