Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Limanowa Nr LIV.356.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr LXII.404.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

· projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego tereny oznaczone na 41 załącznikach graficznych,

· projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego teren położony przy ul. Zadziele

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 października do 8 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 36.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 36 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” wymienionych wyżej i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry