Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że przesłał odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Limanowa dnia 11.07.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257)

Zawiadamia się, że Burmistrz Miasta Limanowa przesłał odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry