Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że od decyzji znak: ZP.6220.8.2015 z dnia 4.06.2018 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Limanowa dnia 6.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405  ze zmianami) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257).

            Zawiadamia się, że od decyzji Burmistrza Miasta  Limanowa, znak: ZP.6220.8.2015 z dnia 4.06.2018 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy  Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

   Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie.

–    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa

–   na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych  uwarunkowaniach

–   na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

–   w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu  Osiedla  Nr  4.

Wróć do góry