Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.06.2018 roku, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Limanowa, dnia 6.06.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.06.2018 roku, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy, w tym: Opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, Postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36, w godzinach od 8°° do 15°°- w terminie od 15.06.2018 do 6.07.2018.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry