Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2018 r. pt. „prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługi Miasteczka Ruchu Drogowego, prowadzenie wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do gry w paintballa na części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 22 września 2018 roku”

Limanowa, 21.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pt. „prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługi Miasteczka Ruchu Drogowego, prowadzenie wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do gry w paintballa na części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 22 września 2018 roku”

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 337 20 54 wew. 165, 164.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługi Miasteczka Ruchu Drogowego, prowadzenia wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do gry w paintballa na części działek nr 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 22 września 2018 roku.

II. OPIS PRZEDMIOTU

Zamówienie składa się z dwóch części:

1. dzierżawy terenu części działki 47 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 9 m2 (wymiary 3m x 3m) pod ustawienie oraz prowadzenie obiektu gastronomicznego, codziennie w godzinach funkcjonowania Miasteczka Ruchu Drogowego. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia estetycznego wyglądu obiektu gastronomicznego, zapewnienia we własnym zakresie odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić koszty związane z prowadzeniem obiektu gastronomicznego tj. opłaty za energię elektryczną, za wywóz śmieci.

Do obowiązków Dzierżawcy terenu należało będzie:

– prowadzenie Miasteczka Ruchu Drogowego poprzez zapewnienie jego codziennego funkcjonowania w godzinach otwarcia. Zapewnienie przestrzegania regulaminu Miasteczka Ruchu Drogowego przez osoby przebywające na jego terenie. Osoba która będzie prowadzić obiekt gastronomiczny zobowiązana będzie do otwieranie, zamykanie Miasteczka Ruchu Drogowego, utrzymanie czystości, porządku na terenie przedmiotowego Miasteczka.

– prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni gokartów na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz zapewnienie przestrzegania regulaminu wypożyczalni przez osoby korzystające z niej.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Miasteczka Ruchu Drogowego położonego przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej (ścieżce zdrowia) stanowiący część działki ewidencyjnej nr 47 obr 5 m. Limanowa.

Lokalizacja miejsca ustawienia obiektu gastronomicznego określona będzie na kserokopii mapy stanowiącej załącznik to przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zlecający nie zapewnia dostępu do wody.

Dzierżawca terenu pod ustawienie obiektu gastronomicznego w celu zapewnienia dostępu do energii elektrycznej zobowiązany będzie zamontować na własny koszt podlicznik. Montaż powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.

2. dzierżawy terenu części działek ewid. nr 57, 916 obr 5 m. Limanowa o łącznej powierzchni 44 arów pod utworzenie, oraz prowadzenie toru do gry w paintballa.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

– zapewnienia estetycznego wyglądu przedmiotu dzierżawy,

– zamontowania specjalistycznej siatki oddzielającej plac gry od sąsiedztwa, która będzie chronić zarówno widzów jak i osoby korzystające z otoczenia przedmiotu dzierżawy,

– zapewnienia bezpieczeństwa osób (uczestników) gry paintball,

– zapewnienia niezbędnego wyposażenia do organizowania gry paintball,

– zapewnienia we własnym zakresie odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

– opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu dzierżawy.

Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby korzystające paintball oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia osób i mienia powstałe w wyniku gry paintball.

Dzierżawca zobowiązany jest spełnić wszelkiego rodzaju wymogi wynikające z przepisów prawa oraz uzyskać stosowne pozwolenia na prowadzenie paintballa.

Zamawiający wyraża zgodę na lokalizacje obiektu obsługi toru na przedmiocie dzierżawy pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń z innymi kompetentnymi organami.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa o łącznej pow. 44 arów położonych przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej (ścieżce zdrowia).

Lokalizacja miejsca utworzenia toru do gry w paintball określona będzie na kserokopii mapy stanowiącej załącznik to przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zlecający nie zapewnia dostępu do wody oraz do energii elektrycznej.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę za prowadzenie obu usług.

III. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia – od 25 czerwca 2018 roku do 22 września 2018 roku.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków do udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

Do oferty należy dołączyć:

– Dane osobowe oferenta albo nazwę firmy i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, z załączonymi do niej kopiami dokumentów rejestrowych tj. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (nie starsze niż 3 miesiące)

– Pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika.

Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

Zaleca się, aby Dzierżawca dokonał wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Dzierżawcy.

Wyklucza się możliwość roszczeń Dzierżawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona osobiście na dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 lub za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej na adres: sekretariat@miasto.limanowa.pl,

• poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

W tytule należy wpisać: „Oferta na prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługę Miasteczka Ruchu Drogowego, prowadzenie wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do gry w paintball na części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 22 września 2018 roku”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 27.04.2018 r. godz. 12:00.

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz www.limanowa.in

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Pasionek lub Andrzej Łyszczarz pod numerem telefonu 18 337 20 54 wew. 164, 165 oraz adresem email: sekretariat@miasto.limanowa.pl.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej wybrany Dzierżawca zobowiązany będzie podpisać umowę. Z uwagi na fakt, że w razie zawarcia umowy, oświadczenia w niej zawarte będą wiążące dla oferenta, winna być ona podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Przed podpisaniem umowy oferent poda dane osoby, która będzie realizowała przedmiot umowy celem wykonania przez Miasto procedury sprawdzenia, weryfikacji, danej osoby zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia bez podawania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko wyłonionego Dzierżawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z osobą nie spełniającą wymogów ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

6. Jeżeli Dzierżawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Cena za niepełne miesiące dzierżawy naliczana będzie proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

3. Kserokopia mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu gastronomicznego oraz z zaznaczoną lokalizacją toru do gry paintball.

4. Regulamin użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego przy ulicy Kusocińskiego (ścieżce zdrowia) w Limanowej,

5. Regulamin wypożyczania oraz korzystania z gokartów

6. wzór umowy dzierżawy

Pliki do pobrania

Wróć do góry