Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Limanowa dnia 20.03.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) stosownie do treści przepisu art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257) – zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Z zebranymi dowodami i materiałami, w tym:

– z opinią sanitarną z dnia 11.12.2017 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej,

– postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.02.2018 roku uzgadniającym realizację w/w przedsięwzięcia,

– postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu z dnia 13.03.2018 roku uzgadniającym realizację w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów- w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry