Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 463/1 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem ul. M. B. Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- usługowym położonym przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00014000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka ewidencyjna nr 463/1 obręb 5 o powierzchni 0,1232 ha, położona jest przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U/M/kz- tereny zwartej zabudowy usługowo- mieszkalnej położonej w strefie śródmiejskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie- Delegatura w Nowym Sączu budynek ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej położony na przedmiotowej działce może być rozbudowany oraz przebudowany, zaś nie dopuszcza się możliwości nadbudowy przedmiotowego budynku.

W związku z powyższym działalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Działka ewidencyjna nr 463/1 obręb 5 m. Limanowa zabudowana jest budynkiem użytkowo- usługowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Od strony zachodniej budynek przylega do sąsiedniego budynku, od strony południowej do ulicy, od strony wschodniej do drogi wewnętrznej stanowiącej wjazd z ulicy na parking na tyłach budynku.

Obecnie w przedmiotowym budynku funkcjonuje między innymi Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, na podstawie umowy użyczenia, zawartej z Miastem Limanowa. Zgodnie z przedmiotową umową Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zobowiązana jest do opróżnienia budynku w terminie wyznaczonym przez Miasto Limanowa.

Dla dwóch lokali zlokalizowanych na parterze przedmiotowego budynku o pow. 6 m2 i 46,60 m2 zawarto umowy najmu, jedna na czas nieokreślony, druga na czas określony do dnia 31.01.2019 r. Fragment części działki 463/1 obr. 5 m. Limanowa o pow. 45 m2 został wydzierżawiony na czas nieokreślony i zabudowany kioskiem handlowym rozbieralnym należącym do dzierżawcy. Elewacja budynku (powierzchnia pod reklamę) jest przedmiotem umów najmu na czas nieokreślony oraz określony do 14.08.2018 r.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki 463/1 (pow. 0,1232 ha) zabudowanej budynkiem nr 13 przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 3 000 000,00 zł (kwota zwolniona z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 zł w terminie do dnia 11 maja 2018 roku.

Wpłata wadium w wysokości 200 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 11 maja 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry