Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrza Miasta Limanowa informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Limanowa
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1045)

z a w i a d a m i a m

1. o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa uchwał: Nr LIV.356.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr LXII.404.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004 r. Nr 443 poz. 5084 z późn. zm.) w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwał,

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 lutego 2018 r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry