Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2017 roku w sprawie przyjęcia dokumentu polegającego na zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Marsa” w Limanowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XLIV.281.2017 z dnia 24.02.2017 roku.

Limanowa, dnia 19.12.2017 roku 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Marsa” w Limanowej zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XLIV.281.2017 z dnia 24.02.2017 roku.

            Z treścią w/w dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa, 34- 600 Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pok. nr 36, w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa, na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej.

Wróć do góry