Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki ewid. nr 322/2 obr 4 m. Limanowa położonej przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej na okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2018 roku, celem sprzedaży zniczy i kwiatów.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie jednego miejsca handlowego w celu sprzedaży zniczy, kwiatów przed cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym na działce 322/2 obr. 4 przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2018 roku, z wyłączeniem dni objętych odrębnym przetargiem na sprzedaż zniczy i kwiatów w związku z uroczystościami na cmentarzach w okresie wiosennym i jesiennym.

Zainteresowani dzierżawą miejsca handlowego (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 11.12.2017 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.

2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.

3. Datę sporządzenia oferty.

4. Własnoręczny podpis oferenta.

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach.

6. Dowód wpłaty w wysokości 500 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w terminie do 11.12.2017 r. w taki sposób, aby w dniu 11 grudnia 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

7. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.

8. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości miesięcznej stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe (ok. 10 m2). Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa. Stawka wywoławcza opłaty wynosić będzie 500 zł brutto za 1 stanowisko. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienie minimalne w licytacji 5,00 zł.

Uchylenie się od podpisania umowy na wylicytowanie przez oferenta stanowisko handlowe skutkuje przepadkiem wadium.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Limanowa- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska pokój nr 34 i 36 oraz telefonicznie pod nr (018) 337-20-54 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry