Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2017 roku wydał decyzję, w której odmówił wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”

Limanowa, dnia 26.09.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2017 roku wydał decyzję, w której odmówił wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36, w godzinach pracy Urzędu- w terminie od 4.10.2017 do 2.11.2017.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

–         w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,

–         na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,

–         na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry