Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrza Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 07.09. 2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Limanowa, dnia 8.09.2017

OBWIESZCZENIE

                   Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.1257   z dnia 27.06.2017 roku), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.   poz. 1405  z dnia 21.07.2017 roku)  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu   7.09. 2017 roku wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której  orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia   polegającego na  „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej  na  działkach   nr ew. 123 i 124    obr. ew.2  w Limanowej i  eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Z  treścią  ww. decyzji   i  dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II  9  w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

Doręczenie stronom ww.  decyzji  uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie   zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie:

–         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,

–         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa,  w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach ,

–         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu    Osiedla  Nr  4.

Wróć do góry