Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej na działkach nr ew. 123 i 124 obr. ew. 2 w Limanowej i eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

Limanowa, dnia 8.09.2017

 OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art.38, art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b, c     ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.   poz. 1405  z dnia 21.07.2017 roku)   Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu  7.09.2017 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której  orzekł brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na „Modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych zlokalizowanej  na  działkach   nr ew. 123 i 124    obr. ew.2  w Limanowej i  eksploatowanej na terenie istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych w Limanowej – Przylaskach”.

                   Z treścią  ww. decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości  i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36,  w godzinach pracy Urzędu  – w terminie od 18.09.2017 do 17.10.2017.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez zamieszczenie:

–         w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa,

–         na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach,

–         na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego      Zarządu   Osiedla  Nr  4.

Wróć do góry