Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028640/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka ewidencyjna nr 398 obręb 5 o powierzchni 0,0057 ha, położona jest przy ul. Józefa Marka w Limanowej. Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem U/M/kz- tereny zwartej zabudowy usługowo- mieszkalnej położonej w strefie śródmiejskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej.

Działka ewidencyjna nr 398 obręb 5 m. Limanowa zabudowana jest budynkiem mieszkalno- usługowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się dwa lokale. Pierwszy lokal jest lokalem użytkowym o powierzchni 25,10 m2 położony jest na parterze z bezpośrednim wejściem z ulicy Józefa Marka w Limanowej. Stanowi przedmiot najmu do 7 października 2021 roku. Drugi lokal jest lokalem mieszkalnym o pow. użytkowej 51,90 m2 usytuowany jest częściowo na parterze: komunikacja i klatka schodowa oraz częściowo na piętrze: korytarz, przedpokój, pokój, kuchnia i łazienka. Wejście do lokalu bezpośrednio od ul. Józefa Marka w Limanowej. Stanowi przedmiot najmu na czas nieoznaczony.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Działka 398 (pow. 0,0057 ha) zabudowana budynkiem nr 14 przy ul. Józefa Marka w Limanowej, stanowiąca własność Gminy Miasto Limanowa- cena 400 000,00 zł

Powyższa cena zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 23 października 2017 roku.

Wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 23 października 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry