Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce MZGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce MZGKiM sp. z o.o.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  spółka z o. o.  z siedzibą w Limanowej, KRS 0000393958
będących własnością Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając w imieniu Miasta Limanowa, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r, poz. 827)

zaprasza do  negocjacji 

w  przedmiocie sprzedaży udziałów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z o.o. z siedzibą w Limanowej, zwanego dalej „Spółką” w liczbie 39 991 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 74,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery) każdy stanowiących 40 % ogólnej liczby udziałów Spółki.

 Głównym celem działalności Spółki jest prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Limanowa. Nadto Spółka prowadzi także działalność budowlaną w zakresie budowy i remontów dróg, administruje zasobem komunalnym Miasta Limanowa, w tym cmentarzem komunalnym oraz prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych od osób fizycznych i firm z terenu Miasta Limanowa

 Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, na warunkach określonych procedurą zbycia udziałów w spółce MZGKiM spółka z o.o. w Limanowej, która zostanie udostępniona każdemu z potencjalnych inwestorów po zgłoszeniu zainteresowania i zobowiązania do zachowania poufności. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjne Spółki, określające jej sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową oraz będą mogli uzyskać inne ważne z punktu widzenia potencjalnego Nabywcy informacje na temat spółki.

Miasto Limanowa przewiduje, że zainteresowane podmioty mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem udziałów  w terminie do 4 września br. (decyduje data wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa), a zobowiązania do zachowania poufności zostaną podpisane do 11 września br.

Przy podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności Miasto Limanowa wymagać będzie dokumentów formalnoprawnych określających dane podmiotu zainteresowanego oraz ewentualnie odpowiednich pełnomocnictw.

 Złożenie ofert wstępnych winno nastąpić do dnia 24 października 2017 r. Warunki złożenia i zakres oferty wstępnej oraz wymagania w zakresie wadium określa procedura zbycia udziałów. W następstwie oceny ofert wstępnych Burmistrz Miasta Limanowa zaprosi wybranych Oferentów do procedury negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą kwestie opisane w procedurze zbycia udziałów.

Miasto Limanowa zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Miasto Limanowa nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Zbywca zakłada, iż do podpisania umowy zbycia dojdzie nie później niż 31 grudnia 2017r.

 Dane kontaktowe Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Wróć do góry