Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych zlokaliziwanych w bydnu ul. M. B. Bolesnej 10 oraz ul. Rynek 18 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej oraz lokalu użytkowego położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat, pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej o łącznej powierzchni 35,60 m2 oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku ul. Rynek 18 w Limanowej o łącznej powierzchni 66,50 m2.

Pierwsze pomieszczenie użytkowe o powierzchni 35,60 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej, wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika. Obecna umowa najmu kończy się z dniem 30 września 2017 roku.

Drugie pomieszczenie użytkowe o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku usługowego ul. Rynek 18 z wejściem bezpośrednio z chodnika. Obecna umowa najmu kończy się z dniem 20 października 2017 roku.

            Pomieszczenia zostaną wydane najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu ich przez poprzednich najemców.

            Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

            Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

            Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

            Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

            Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 71,00 zł/m2/m-c powierzchni. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 18, o godz. 1000.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia 22 września 2017 roku.

            Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 22 września 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. W tytule wpłaty należy podać numer pomieszczenia którego wadium dotyczy.

Wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł upoważnia do wylicytowania jednego lokalu użytkowego.

            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

            Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 14 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 164, 165.

            Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry