Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 452/3 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie obiektu handlowego

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 8 m2 na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy, stanowiącego własność Miasta Limanowa położonego w Limanowej przy ul. Mały Rynek w obrębie ewid. 5 m. Limanowa, będącego częścią działki ewid. 452/3 dla której urządzona jest księga wieczysta NS1L/00031661/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych- z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowego niezwiązanego z gruntem w sposób trwały.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę przedmiotowego terenu odbył się 14 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa i zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie oraz nie stwierdzono wpłaty wadium.

Projektowany obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio przy wiacie przystankowej w miejscu istniejącego kiosku. Architektura obiektu handlowego podlega uzgodnieniu z Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 127.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ewid. 452/3 leży w liniach rozgraniczających dróg publicznych symbol- KDD w których dopuszcza się sytuowanie wiat przystankowych i kiosków na warunkach uzgodnionych z Zarządcą drogi.

Budowa obiektu może nastąpić na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.

W obiekcie handlowym nie dopuszcza się handlu napojami alkoholowymi.

Wszystkie koszty związane z wybudowaniem obiektu i urządzeniem terenu będzie ponosił dzierżawca.

Cena wywoławcza 1 m2 miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 71,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100). Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2017 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 31 lipca 2017 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy terenu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Czynsz dzierżawny wnoszony będzie do ostatniego dnia kończącego dany miesiąc, a aktualizowany będzie raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

            Termin spisania umowy dzierżawy zostanie ustalony do 14 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 164, 165.

            Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry