Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.05.2017 roku.

Przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc pod stanowiska handlowe celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej w Limanowej w dniu 10 czerwca 2017r.

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc pod stanowiska handlowe celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej w Limanowej w dniu 10 czerwca 2017r.

Zainteresowani dzierżawą miejsc pod stanowiska handlowe (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 29.05.2017 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.

2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.

3. Datę sporządzenia oferty.

4. Własnoręczny podpis oferenta.

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną
na straganach i targowiskach.

6. Dowód wpłaty w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004
w terminie do 29.05.2017 r.

7. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, sala narad nr 18.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy
za 1 miejsce pod stanowisko handlowe ( 4-5 m2 ). Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska. Z lokalizacją miejsc pod stanowiska handlowe można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie 370,00 zł. brutto za 1 miejsce pod stanowisko handlowe. Stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Miejsce pod stanowisko handlowe zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę brutto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 5,00 zł. brutto.

Osoby, które przetarg wygrają zobowiązane są w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. do stawienia się w Urzędzie Miasta Limanowa w celu pobrania blankietu wpłaty za wylicytowanie stanowisko handlowe, uregulowania należności oraz podpisania umowy dzierżawy. Do opat wnoszonych po w/w terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

 

Osoba, która uzyskała w niniejszego przetargu prawo dzierżawy miejsca pod stanowisko handlowego w okresie trwania uroczystości (sobota) może na tych samych warunkach wydzierżawić stanowisko w dniu następnym (niedziela).

Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 32 oraz telefonicznie pod nr (018) 337-20-54 wew. 181.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

Wróć do góry