Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „LIMDROG” Sp. z o.o., 34- 600 Limanowa ul. M. B. Bolesnej 87 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych eksploatowanej na terenie istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Limanowa – Przylaski, w obrębie działek nr ew. 123 i 124 obr ew. 2 w Limanowej.

Limanowa dnia 3.02.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz. 23)

Zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „LIMDROG” Sp. z o.o., 34- 600 Limanowa ul. M. B. Bolesnej 87 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych eksploatowanej na terenie istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Limanowa – Przylaski, w obrębie działek nr ew. 123 i 124 obr ew. 2 w Limanowej.

Jednocześnie informuje się, że Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z ww. wnioskiem i z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry