Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Burmistrza Miasta Limanowa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem 29 miejsc handlowych o powierzchniach użytkowych od 4,86 do 10,76 m2, które są zlokalizowane na poziomie zerowym targowiska stałego „Mój Rynek”. Targowisko stałe „Mój Rynek” zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu ul. Targowej i ul. Bulwary w Limanowej i położone jest na działce 459/54 obr. 5 m. Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Umowy najmu zostaną zawarte na okres 5 lat od dnia podpisania umów najmu.

Targowisko stałe „Mój Rynek” w Limanowej będzie czynne w godzinach od 600 do 1700 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach od 600 do 1400 w soboty. W niedziele i święta obowiązuje zakaz handlu, z wyłączeniem tzw. niedziel i świąt handlowych, wyznaczonych przez administratora targowiska, na wniosek uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku. Targowisko wyposażone w punkty dostępu do wody oraz miejsca na składowanie odpadów.

Miejsca handlowe wykonane są z elementów drewnianych, każde miejsce handlowe posiada dostęp do energii elektrycznej. Miejsca handlowe o nr 5, 10, 16, 21, 25, 26 posiadają możliwość podłączenia trzeciej fazy tzw. siły.

Osoba która wygra przetarg zobowiązana będzie wykonać na własny koszt instalacje elektryczną w miejscu handlowym, którego będzie najemcą. Instalację musi wykonać osoba posiadającą właściwe uprawnienia w uzgodnieniu z Wynajmującym.

Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego przez niego miejsca handlowego oraz najbliższego otoczeniu. Wynajmujący nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych.

Miasto Limanowa dopuszcza możliwość najmu powierzchni magazynowej zlokalizowanej na poziomie -1 i -2 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej, które odbędzie się w osobnym postępowaniu przetargowym.

Rozładunek towaru będzie odbywał się w wyznaczonym do tego miejscu do którego wjazd jest bezpośrednio od ulicy Targowej w Limanowej. Czas na rozładunek towaru nie dłużej niż 15 min na jednego najemcę. Parkowanie dłuższe na miejscach przeznaczonych do rozładunku jest nieodpuszczalne.

Miejsca handlowe podzielone są na strefy sprzedaży:

 1. Sekcja sprzedaży miodów i przetworów stoiska handlowe o numerach 1, 2, 3;
 2. Sekcja sprzedaży artykułów pozostałych stoiska handlowe o numerach 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
 3. Sekcja sprzedaży produktów „rolno- spożywczych”- nabiał, pieczywo miejsca handlowe o numerach od 14 do 21;

Lokalizacja oraz numeracja miejsc handlowych została przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia i stanowi jego integralną całość.

Zestawienie powierzchni miejsc handlowych:

– nr 1 o powierzchni 8,43 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego,

– nr 2 o powierzchni 7,07 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 3 o powierzchni 7,16 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 4 o powierzchni 7,02 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 5 o powierzchni 6,65 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 7 o powierzchni 6,78 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 8 o powierzchni 6,61 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 9 o powierzchni 6,90 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 10 o powierzchni 6,94 m2 w kształcie zbliżonym do trapezu,

– nr 11 o powierzchni 6,77 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 12 o powierzchni 4,86 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 13 o powierzchni 6,67 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 14 o powierzchni 6,41 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 15 o powierzchni 6,88 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 16 o powierzchni 6,39 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 17 o powierzchni 6,90 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 18 o powierzchni 6,41 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 19 o powierzchni 6,90 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 20 o powierzchni 6,39 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 21 o powierzchni 6,86 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 22 o powierzchni 6,92 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 23 o powierzchni 6,33 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 24 o powierzchni 6,86 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 25 o powierzchni 6,86 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 26 o powierzchni 10,76 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 27 o powierzchni 6,33 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 28 o powierzchni 6,82 m2w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 29 o powierzchni 6,36 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta,

– nr 30 o powierzchni 6,47 m2 w kształcie zbliżonym do prostokąta.

            Oprócz handlu na w/w stoiskach przewiduje się udostępnianie miejsc na handel warzywami i owocami na stoiskach otwartych w oparciu o opłatę targową.

            Osoba, która jest zainteresowana handlem- sprzedażą artykułów spożywczych, musi uzgodnić warunki ich sprzedaży z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej oraz spełnić we własnym zakresie wymogi sanitarno- epitemiologiczne.

            Osoba która wygra przetarg zobowiązana będzie stosować się do zasad określonych w regulaminie określającym zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” w Limanowej stanowiącym załącznik do uchwały nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r., którego treść została zmieniona Uchwałą nr XXVIII.209.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej oraz bieżących ustaleń administratora targowiska. Treść regulaminu tworzy załącznik do niniejszego ogłoszenia.

            Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, do dnia 17 marca 2017 roku do godzinny 1530.

            Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwę oferenta i jego siedzibę,
 2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta,
 3. Datę sporządzenia oferty,
 4. Własnoręczny podpis oferenta,
 5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 6. Dowód wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł, wraz z wskazaniem sekcji której wadium dotyczy.
 7. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.
 8. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 17 marca 2017 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. Na dowodzie wpłaty- przelewu należy podać numer strefy, której wadium dotyczy.

Wpłata jednego wadium na daną sekcję upoważnia do wylicytowania tylko jednego stoiska handlowego w danej sekcji.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Przetarg będzie polegał na licytacji 1 m2 miesięcznej stawki brutto czynszu najmu miejsca handlowego. Stawka wywoławcza wynosi 24,60 zł brutto/m2/miesięcznie. Powyższa stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 1,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, sala nr 18.

Czynsz najmu płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu najmu nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością. Pobór energii elektrycznej będzie rozliczany na podstawie odczytów z podliczników, które są przypisane do każdego miejsca handlowego.

            Umowy najmu zostaną zawarte w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania umów najmu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3372-054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Pliki do pobrania

Wróć do góry