Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.01.2017 roku

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Limanowa dnia 4.01.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz.23)

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Jednocześnie informuje się, że Burmistrz Miasta Limanowa uzyskał opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, 33– 340 Stary Sącz ul. Daszyńskiego 3 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16B w Limanowej dotyczące obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z ww. wnioskiem i z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 36.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4.

Wróć do góry