Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2016 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

Limanowa dnia 18.11.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz.23), zgodnie z art.10 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego- zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

Z zebranymi dowodami i materiałami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone przez umieszczenie.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej

– w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3.

Wróć do góry