Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.09.2015 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia się, że w dniu 20 marca 2014 roku do Burmistrza Miasta Limanowa wpłynął wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”

Limanowa, dnia 17.09.2015

Nasz znak: ZP.6220.7.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
z dnia 17 września 2015 roku

Na podstawie art. 33 ust.1, art.34, art. 35 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zmianami) zawiadamia się, że w dniu 20 marca 2014 roku do Burmistrza Miasta Limanowa wpłynął wniosek Stanisława Tomaszka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomaszek Stanisław, 34-604 Przyszowa Stronie 167 o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Mając na uwadze opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 28.10.2014 roku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu z dnia 1.12.2014 i postanowienie Burmistrza Miasta Limanowa, znak: ZP.6220.7.2014 roku z dnia 15.12.2014 roku przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Limanowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, pok. Nr 36 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 25.09.2015 roku do 15.10. 2015 roku w Urzędzie Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 36, w godz. od 7³º do 15³º.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Limanowa przed wydaniem decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podaje się także do publicznej wiadomości, iż w sprawie przedmiotowej decyzji zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, w dniu 17 listopada 2015 roku o godz. 1700 w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej przy ul. Piłsudskiego 91.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa

– na stronie internetowej Miasta Limanowa w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach

– na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa w siedzibie urzędu miasta

– na tablicy ogłoszeń przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4

Wróć do góry